ALGEMENE VOORWAARDEN
Hieronder vindt u onze leveringsvoorwaarden, zoals ze gedeponeerd zijn bij voorwaarden.net. Een printversie kunt u downloaden via de link onderaan de pagina.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over
deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met

ROZENBROOD
Djenny Brugmans | 06 30 29 86 87
Nanon Soeters | 06 51 21 61 77
office@rozenbrood.nlArtikel 1 Definities
1. ROZ: ROZENBROOD, rechtspersoon die Diensten aanbiedt.
2. Opdrachtgever: degene die ROZ een opdracht geeft tot het leveren van (een) Dienst(en).
3. Partijen: ROZ en Opdrachtgever.
4. Overeenkomst: overeenkomst tot het leveren van een Dienst, gesloten tussen ROZ en Opdrachtgever.
5. Dienst(en): het verzorgen van (trend)lezingen, trendpresentaties, workshops, het geven van advies, het schrijven van artikelen, trendrapporten en ontwikkelen en inzetten van trendwerkvormen en bijbehorende materialen en methodieken en andere opdrachten waarvoor ROZ met Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.
6. Website: www.picturingthefuture.com/rozenbrood
7. Derde: ieder andere partij dan ROZ en Opdrachtgever.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen ROZ en Opdrachtgever.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
3. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
4. Indien ROZ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ROZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. ROZ zal alle juridische en technische middelen inzetten om schending van de algemene voorwaarden te voorkomen of naleving ervan af te dwingen.
6. Indien er in de Overeenkomst typefouten of vergissingen zijn geslopen, en op basis daarvan een Overeenkomst is gesloten, is ROZ gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden zolang er nog geen zeven kalenderdagen na de aanbetaling zijn verstreken.


Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever dient alle gegevens te verstrekken welke ROZ nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. ROZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ROZ is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien blijkt dat Opdrachtgever een belemmerende factor is voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan behoudt ROZ zich het recht voor de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel, na schriftelijke aanmaning, de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor adequate faciliteiten die voor de uitvoering van de Overeenkomst gewenst zijn.
5. ROZ zal de Overeenkomst naar eer en geweten en naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de wensen en doelstellingen van Opdrachtgever.
6. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover Partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen.


Artikel 4 Wijziging en aanvulling van de Overeenkomst

1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zoals het stellen van andere of aanvullende eisen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen voor zover Partijen overeenstemming kunnen bereiken.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ROZ Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen.
4. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.


Artikel 5 Verantwoordelijkheden en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt zorg voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de Overeenkomst.
2. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer en dergelijke in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
3. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van ROZ, een en ander ter beoordeling van ROZ.
4. Indien ROZ optreedt buiten Nederland of het land waar hij zijn woonplaats heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met ROZ.
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROZ is het Opdrachtgever en Derden niet toegestaan:
a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van ROZ;
b. pers en/of cameraploegen toe te laten;
c. de naam en/of beeltenis van ROZ te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst. Zie ook artikel 9.
6. Indien Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is ROZ niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.


Artikel 6 Betaling
1. Alle prijzen genoemd, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch, zijn, mits anders vermeld, exclusief BTW, reis- en verblijfskosten.
2. Na het leveren van de Dienst door ROZ, ontvangt Opdrachtgever van ROZ een factuur voor het resterende te betalen bedrag. Betaling aan ROZ dient binnen 14 dagen na afloop van de geleverde dienst te geschieden.3. Het is aan ROZ om te bepalen of zij Opdrachtgever een elektronische of een papieren factuur verstuurd.
4. Betaling geschiedt op de door ROZ in de factuur aan te geven wijze.
5. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat ROZ voorafgaand Opdrachtgever in gebreke dient te stellen of aan dient te manen.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 9% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de factuur.
6. Opdrachtgever is aan ROZ alle buitengerechtelijke kosten, onverminderd de gerechtelijke kosten die ROZ maakt, verschuldigd, indien Opdrachtgever de door haar verschuldigde som niet tijdig voldoet.
7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft ROZ het recht om de bestaande Overeenkomst te ontbinden, alsook andere reeds overeengekomen overeenkomsten.
8. Indien ROZ besluit om andere reeds overeengekomen overeenkomsten zoals bedoeld in het vorige lid niet te ontbinden, heeft zij het recht om verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan haar betalings- verplichting, voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van ROZ op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. ROZ is niet aansprakelijk voor schade aan derden, voor zover deze is toe te rekenen aan haar.
2. ROZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Opdrachtgever dan wel aan Derden in het kader van de Overeenkomst.
3. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personen schade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van ROZ.
4. ROZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien ROZ toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.


Artikel 8 Beëindiging Overeenkomst
1. Beëindiging van de Overeenkomst gaat van rechtswege als de overeengekomen termijn is verstreken.
2. Beëindiging van de Overeenkomst, oftewel annulering door Opdrachtgever is mogelijk. Echter indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt vóór of op de (1e) dag van uitvoering, heeft ROZ recht op de volgende door Opdrachtgever te betalen vergoeding:
a. Annuleert de opdrachtgever de 30e dag voor aanvang van een dienst of eerder, dan is hij verplicht 50% van de afgesproken vergoeding te betalen;
b. Annuleert de opdrachtgever tussen de 14e en 30e dag voor aanvang van een dienst, dan is hij verplicht 60% van de afgesproken vergoeding te betalen;
c. Annuleert de opdrachtgever tussen de 1e en 14e dag voor aanvang van een dienst, dan is hij verplicht om 80% van de afgesproken vergoeding te betalen;
3. Ingeval Opdrachtgever na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, dan is hij verplicht om de totale afgesproken vergoeding te betalen.


Artikel 9 Intellectuele eigendom
1. Al het werk in welke vorm dan ook dat ROZ aan opdrachtgever levert, is auteursrechtelijk beschermd en alleen bedoeld voor intern gebruik bij de  opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen . Dat wil zeggen dat het alleen gebruikt mag worden voor het in de overeenkomst omschreven doel.
2. Alle producten van ROZ voor de opdrachtgever zijn bedoeld voor intern gebruik. Bij openbaarmaking door de Opdrachtgever  of door derden aan wie door de opdrachtgever het werk ter hand is gesteld of die op een andere manier via de Opdrachtgever in bezit van het werk zijn gekomen, kunnen ROZ en andere rechthebbenden auteursrechtelijke claims indienen en een vergoeding eisen voor gederfde inkomsten.
3. De afzonderlijke beelden en teksten in de presentaties, lezingen rapporten en andere uitingen van het werk van ROZ zijn auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking door of via de Opdrachtgever kan leiden tot auteursrechtelijke claims waarvoor ROZ geen aansprakelijkheid op zich neemt.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan naam en/of beeltenis van ROZ te gebruiken in publicitaire uitingen zoals advertenties e.d., noch op schrift noch op internet, met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst. Opdrachtgever legt concept-publicitaire uitingen voor aan ROZ ter goedkeuring alvorens ze te publiceren.
5. Eventueel te vervaardigen foto’s, geluid of beeldopnames welke zijn gebruikt tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst, mogen voor geen enkel consumentgericht doel worden gebruikt zonder toestemming vooraf van ROZ.


Artikel 10 Overmacht
1. ROZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. ROZ heeft in geval van overmacht, zoals genoemd in het eerste lid, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat ROZ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Wanneer wegens zwaarwegende redenen of overmacht een vooraf overeengekomen dienst door ROZ niet geleverd kan worden, zal ROZ in overleg met Opdrachtgever, alles in het werk stellen om óf voor passende vervanging te zorgen, een nieuwe datum af te stemmen of een andere voor beide partijen passende oplossing te zoeken. Bij vervanging wordt het overeengekomen honorarium aangepast aan het geldende honorarium van de vervanger.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ROZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen die mogelijk ontstaan tussen ROZ en Opdrachtgever over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg, de beëindiging van de overeenkomst of andere geschillen omtrent de overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, Nederland.


Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de site van ROZ, https://www.picturingthefuture.com/rozenbrood, en zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net (http://www.voorwaarden.net).
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ROZ.

 

Algemene voorwaarden ROZENBROOD – november 2018