Privacyverklaring Picturing the future

Deze Privacyverklaring is op 10 maart 2020 opgesteld voor Picturing the future: de overkoepelende bedrijfsnaam voor Rozenbrood, Trendacademy en Trendconnection en daarom van toepassing op al deze bedrijven.

 

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Picturing the future is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. {bedrijf} doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van {bedrijf} is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Picturing the future is een onderneming gericht op het doen van trendonderzoek, het maken van trendpresentaties (in opdracht van bedrijven en overheden), het geven van workshops en trainingen en het bemiddelen voor sprekers. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1.     De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);

2.     De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

 

2. Omschrijving persoonsgegevens

Picturing the future kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Picturing the future en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Picturing the future hebt verstrekt. Picturing the future kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–        Uw voor- en achternaam;

–        Uw adresgegevens;

–        Uw telefoonnummer;

–        Uw e-mailadres;

–        Uw betalingsgegevens;

 

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Picturing the future zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Uw persoonsgegevens worden door Picturing the future verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan en de overeenkomst uit te voeren. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Picturing the future te optimaliseren en om de relatie met uw als klant te beheren en onderhouden.

 

4. Marketingactiviteiten
Picturing the future houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Daarnaast kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de relatie met de klanten te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Picturing the future.

 

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
Picturing the future bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
Picturing the future verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Picturing the future kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Picturing the future raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

 

7. Beveiliging persoonsgegevens
Picturing the future gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Picturing the future zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Picturing the future beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens (Secure Sockets Layer) en toegangscontroles tot aan de data en services. Uw persoonsgegevens worden bewaard op 2 computers en een back-up van de persoonsgegevens op een harde schijf. De computers van Picturing the future zijn goed beveiligd. De harde schijf is versleuteld met een toegangscode. De beveiliging wordt gecontroleerd door een externe ICT professional. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

 

8. Verwerking persoonsgegevens met derden
In het geval van Picturing the future samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Picturing the future afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Picturing the future legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. Picturing the future verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

9. Gebruik van cookies

Picturing the future maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Picturing the future gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Picturing the future cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Picturing the future u al geïnformeerd over deze cookies en heeft zij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

 

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Picturing the future te beïnvloeden. Hieronder wordt beschreven welke externe cookies u op de website van Picturing the future kunt tegen komen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Picturing the future gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Picturing the future verstrekt. Picturing the future krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

Picturing the future maakt gebruik van analyticsdiensten van Google Analytics. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij u graag door naar de officiële Google Analytics-pagina  https://www.google.com/intl/nl/analytics/). De informatie die Picturing the future, via cookies, registreert, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en feedback over de website gebruik. Tevens monitort Picturing the future waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Picturing the future wijst u daarom ook op de Algemene Voorwaarden van Google Inc.

 

Cookies van WordPress

De website van Picturing the future maakt (zoals heel veel websites) gebruik van WordPress. WordPress is een systeem om een website te onderhouden en aan te passen. In technische termen heet dit een CMS: Content Management Systeem. Tijdens uw bezoek op de website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Picturing the future wijst u daarom ook op de Algemene Voorwaarden van Automattic.

 

Cookies van social media

Op de website van Picturing the future heeft u de mogelijkheid om de informatie, die aanwezig is op de website, te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de zogenaamde “social media buttons”. Als u op één van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt naar hun website, plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op hun websites.

 

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

10. Rechten van betrokkenen
De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Picturing the future), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Picturing the future honoreert alle rechten van de betrokkenen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar office@rozenbrood.nl. Picturing the future zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Picturing the future of door één van de verwerkers van Picturing the future. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door Picturing the future te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Picturing the future kan u vragen om u te legitimeren voordat Picturing the future gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

11. Wijziging Privacyverklaring

Picturing the future behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Picturing the future worden gepubliceerd: www.picturingthefuture.com.

 

12. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Picturing the future. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Picturing the future, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 

13. Contactgegevens Picturing the future

Picturing the future

KvK-nummer: 50296132

E-mail: office@rozenbrood.nl

Website: www.picturingthefuture.com