ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRENDCONNECTION
Artikel 1 • Definities
1. TrendConnection: rechtspersoon die bemiddelt tussen trendwatchers die Trendlezing(en) aanbieden en opdrachtgevers die deze Trendlezing(en) afnemen en vervolgens aanbieden aan een publiek.
2. Opdrachtgever: de afnemer van Trendlezing(en) van een deelnemer.
3. Partijen: TrendConnection en Opdrachtgever.
4. Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen TrendConnection en Opdrachtgever.
5. Deelnemer: een trendwatcher die zijn/haar Trendlezing(en) aanbiedt op het bemiddelingsplatform van TrendConnection.
6. Trendlezing: de door Deelnemer gegeven presentatie, lezing, al dan niet met workshop.
7. Website: www.picturingthefuture.com/trendconnection, platform waarop Trendlezing worden aangeboden van trendwatchers.
8. Derde: ieder andere partij dan TrendConnection en Opdrachtgever.


Artikel 2 • Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen TrendConnection en Opdrachtgever.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg van de Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
3. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
4. Indien TrendConnection niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TrendConnection in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
5. Indien er in de Overeenkomst typefouten of vergissingen zijn geslopen, en op basis daarvan een Overeenkomst is gesloten, is TrendConnection gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden zolang er nog geen zeven kalenderdagen na de aanbetaling zijn verstreken.


Artikel 3 • Verhouding TrendConnection, Opdrachtgever en Deelnemer
De Overeenkomst bestaat uit bemiddeling door TrendConnection tussen Opdrachtgever en Deelnemer voor het geven van Trendlezing door Deelnemer bij Opdrachtgever.


Artikel 4 • Uitvoering van de Overeenkomst
1. TrendConnection schakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst Deelnemers in.
2. Opdrachtgever dient alle gegevens te verstrekken welke TrendConnection nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. TrendConnection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TrendConnection is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien blijkt dat Opdrachtgever een belemmerende factor is voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan behoudt TrendConnection zich het recht voor de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel, na schriftelijke aanmaning, de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor adequate faciliteiten die voor de uitvoering van de Overeenkomst gewenst zijn. In de Overeenkomst staan deze faciliteiten benoemd.
5. TrendConnection zal de Overeenkomst naar eer en geweten naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de wensen en doelstellingen van Opdrachtgever.
6. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover Partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen.


Artikel 5 • Wijziging en aanvulling van de Overeenkomst
1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zoals het stellen van andere of aanvullende eisen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen voor zover Partijen overeenstemming kunnen bereiken.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TrendConnection Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen.
4. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.


Artikel 6 • Verantwoordelijkheden en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt zorg voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de Overeenkomst.
2. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer en dergelijke in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
3. De aanwezigheid van pers en/of cameraploegen dient altijd vooraf met TrendConnection te worden overlegd. TrendConnection heeft te allen tijde het recht contact met, of optreden in bijzijn van pers en/of cameraploegen te weigeren.
4. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de Deelnemer, een en ander ter beoordeling van TrendConnection.
5. Indien de Deelnemer optreedt buiten Nederland of het land waar hij zijn woonplaats heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met TrendConnection.
6. Het is Opdrachtgever en Derden enkel met voorafgaande toestemming van de Deelnemer en/of TrendConnection toegestaan om: a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van de Deelnemer; b. pers en/of cameraploegen toe te laten.
7. Indien Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is TrendConnection niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.


Artikel 7 • Verantwoordelijkheden en verplichtingen TrendConnection
1. TrendConnection levert Opdrachtgever zo snel mogelijk na ondertekening van deze Overeenkomst de biografie en foto van de Deelnemer, een korte samenvatting van de Trendlezing en een korte samenvatting van de opzet van de workshop indien van toepassing aan.
2. Niet Opdrachtgever, maar TrendConnection begeleidt de Deelnemer op organisatorisch niveau met de voorbereiding van de Trendlezing.
3. TrendConnection zal al het redelijke doen om de Deelnemer zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de Trendlezing. De inhoud zal eventueel in overleg met de Opdrachtgever af worden gestemd op dienst doelstellingen en organisatie.
4. TrendConnection staat er voor in dat de Deelnemer Opdrachtgever respectvol behandelt.Artikel 8 • Betaling
1. Het is aan TrendConnection om te bepalen of zij Opdrachtgever een elektronische of een papieren factuur verstuurd.
2. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat TrendConnection voorafgaand Opdrachtgever in gebreke dient te stellen of aan dient te manen. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 9% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de factuur. is aan TrendConnection alle buitengerechtelijke kosten, onverminderd de gerechtelijke kosten die TrendConnection maakt, verschuldigd, indien Opdrachtgever de door haar verschuldigde som niet tijdig voldoet.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft TrendConnection het recht om de bestaande Overeenkomst te ontbinden, alsook andere reeds overeengekomen overeenkomsten.
4. Indien TrendConnection besluit om andere reeds overeengekomen overeenkomsten zoals bedoeld in het vorige lid niet te ontbinden, heeft zij het recht om verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan haar betalingsverplichting, voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van TrendConnection op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 9 • Aansprakelijkheid
1. TrendConnection is niet aansprakelijk voor schade aan derden, voor zover deze niet is toe te rekenen aan haar.
2. TrendConnection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Opdrachtgever dan wel aan Derden in het kader van de Overeenkomst.
3. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van TrendConnection.
4. TrendConnection is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien TrendConnection toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.


Artikel 10 • Beëindiging Overeenkomst
1. Beëindiging van de overeenkomst gaat van rechtswege als de overeengekomen termijn is verstreken.
2. Beëindiging van de overeenkomst, oftewel annulering door de opdrachtgever is mogelijk. Echter indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt vóór of op de (1e) dag van uitvoering, heeft TrendConnection recht op de volgende door de opdrachtgever te betalen vergoeding:
a. Annuleert Opdrachtgever de 30e dag voor aanvang van een dienst of eerder, dan is hij verplicht 50% van de afgesproken vergoeding te betalen;
b. Annuleert Opdrachtgever tussen de 14e en 30e dag voor aanvang van een dienst, dan is hij verplicht 60% van de afgesproken vergoeding te betalen;
c. Annuleert Opdrachtgever tussen de 1e en 14e dag voor aanvang van een dienst, dan is hij verplicht om 80% van de afgesproken vergoeding te betalen;
d. Ingeval Opdrachtgever na aanvang van een dienst deelname tussentijds be‘indigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, dan is hij verplicht om de totale afgesproken vergoeding te betalen.
3. Wanneer wegens zwaarwegende redenen of overmacht een vooraf overeengekomen dienst door TrendConnection niet geleverd kan worden, zal TrendConnection in overleg met Opdrachtgever, alles in het werk stellen om voor passende vervanging te zorgen, een nieuwe datum af te stemmen of een andere voor beide Partijen passende oplossing te zoeken.
4. Als vervanging niet mogelijk is, behoudt TrendConnection zich het recht voor een andere trendlezing van een andere Deelnemer als alternatief aan de opdrachtgever aan te bieden.


Artikel 11 • Overmacht
1. TrendConnection is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. TrendConnection heeft in geval van overmacht, zoals genoemd in het eerste lid, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat TrendConnection gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 12 • Intellectuele eigendom
1. Het is Opdrachtgever enkel toegestaan naam en/of beeltenis van TrendConnection en/of de Deelnemer te gebruiken in publicitaire uitingen zoals advertenties, mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst, op schrift of op internet, met toestemming van TrendConnection.
2. Eventueel te vervaardigen foto’s, geluid of beeldopnames welke zijn gebruikt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, mogen voor geen enkel publiciteitsgericht doel worden gebruikt zonder toestemming vooraf van TrendConnection.
3. Beeltenis, handouts en/of andere onderdelen van de Trendpresentatie zijn intellectueel eigendom van de Deelnemer, en mogen derhalve niet door Opdrachtgever in welke vorm dan ook openbaar worden gemaakt.


Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TrendConnection partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen die mogelijk ontstaan tussen TrendConnection en Opdrachtgever over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg, de beëindiging van de overeenkomst of andere geschillen omtrent de overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, Nederland.


Artikel 14 • Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze Voorwaarden zijn te vinden op de site van TrendConnection en zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TrendConnection.Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e–mail contact op met office@rozenbrood.nl