ALGEMENE VOORWAARDEN
Hieronder vindt u onze leveringsvoorwaarden, zoals ze gedeponeerd zijn bij voorwaarden.net. Een printversie kunt u downloaden via de link onderaan de pagina.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met:

 

ROZENBROOD
Warmoesstraat 155
1012 JC Amsterdam
Telefoon:

Djenny Brugmans 06 30 29 86 87
Nanon Soeters 06 51 21 61 77
E-mail: office@rozenbrood.nl

 Artikel 1 Inschrijving

1. De inschrijving bij de Rozenbrood Trendacademy (hierna te noemen Trendacademy) is definitief als een intakegesprek heeft plaatsgevonden en de kandidaat zich heeft ingeschreven per mail. Vanaf dat moment is het cursusgeld verschuldigd. Pas bij het voldoen van de (voorschot)factuur voor de gekozen module(s) verzekert de kandidaat zich van een plek in de gewenste module.


Artikel 2 Aanwezigheid
1. Wij verwachten 100% aanwezigheid van de cursist.
2. Mocht de cursist door overmacht een les missen, dan halen de docenten van de Trendacademy het theoretisch gedeelte van de les met hem/ haar in via een aparte afspraak. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorwerken van de theorie.
3. Mist de cursist een belangrijke gastspreker, dan kan de Trendacademy aanbieden dat de cursist deze in een andere groep meemaakt, mocht deze gelegenheid zich voordoen.
4. Bij een voorziene afwezigheid van minder dan 60% raden wij de cursist af aan de module te beginnen.
5. Bij een onverhoopte aanwezigheid van minder dan 60% behoudt de Trendacademy zich het recht voor de cursist niet te laten deelnemen aan de eindpresentatie. De Trendacademy kan de cursist in dat geval aanbieden opnieuw in te stappen in een nieuwe module op hetzelfde niveau indien er plaats beschikbaar is tegen administratiekosten maar is hiertoe niet verplicht.
6. Mocht de afwezigheid het moment betreffen waarop de cursist met een eindpresentatie de module afsluit, dan biedt de Trendacademy op een ander moment alsnog de gelegenheid deze af te sluiten. Afhankelijk van de situatie kan de Trendacademy hiervoor kosten in rekening brengen.


Artikel 3 Betalingen
1. Het verschuldigde cursusbedrag moet minimaal twee weken voor aanvang van de start van de cursus voldaan zijn.
2. Met de betaling reserveert de kandidaat zijn/ haar plek in de gekozen module van de Trendacademy.


3. Bij het niet voldoen van de factuur behoudt de Trendacademy zich het recht voor de niet door betaling gereserveerde plek aan een andere kandidaat beschikbaar te stellen. Bij het niet betalen van een eventuele tweede deelfactuur behoudt de Trendacademy zich voor de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen en/ of uit te sluiten van deelname aan de slotbijeenkomst waarin het certificaat verkregen wordt.
4. Eventueel is een gespreide betaling mogelijk. In overleg met de cursist wordt een betalingsschema met deadlines opgesteld. Voor elke factuur die er meer gestuurd moet worden dan de maximaal twee deelfacturen per module, brengen wij € 15 administratiekosten in rekening. Bij het niet nakomen van de afspraken behoudt de Trendacademy zich het recht voor de cursist de toegang tot de Trendacademy te ontzeggen.
5. Indien voor meer dan 1 module betaald wordt en de cursist niet meteen instapt bij de vervolgmodule(s), blijft het betaalde tegoed twee jaar geldig. Daarna moet voor het volgen van de module het verschil met het dan vigerende tarief worden bij betaald. Eventueel niet gebruikte tegoeden worden niet gerestitueerd.


Artikel 4 Overmacht
1. De Trendacademy behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling (minder dan 7 cursisten), door ziekte van de docent of door calamiteiten.  De Trendacademy zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden.
2. Het dagprogramma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus wordt geannuleerd door de Trendacademy, krijgt de cursist het voor de module betaalde bedrag terug.


Artikel 5 Annulering
1. Voor annuleringen is de datum van inschrijving bindend. Voor annuleren tot 30 dagen voor de start van de module wordt € 100,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan de startdatum van de module betaalt u 100% van het cursusgeld van de module waarvoor u zich heeft ingeschreven, of van de eerste module indien u zich voor meerdere modules heeft ingeschreven.


In overleg en indien er plaats beschikbaar is, kunt u de betreffende module op een later moment volgen.
2. Annulering dient te gebeuren door middel van een telefoongesprek met één van de partners van Trendacademy.


Artikel 6 Intellectuele eigendom
1. Het lesmateriaal, de modellen en methodieken die gebruikt worden in de trainingen zijn intellectueel eigendom van de Trendacademy. De cursist mag deze inzetten voor persoonlijk gebruik in het kader van de Trendacademy. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trendacademy lesmaterialen, handouts en dergelijke zoals verstrekt door de Trendacademy te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Bij openbaarmaking door de cursist of door derden aan wie door de cursist het werk ter hand is gesteld of die op een andere manier via de cursist in bezit van het werk zijn gekomen, kunnen de Trendacademy en andere rechthebbenden auteursrechtelijke claims indienen en een vergoeding eisen voor gederfde inkomsten.
2. De afzonderlijke beelden en teksten in de presentaties, lezingen, rapporten, lessen en andere uitingen van het werk van de Trendacademy zijn auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking door of via de cursist kan leiden tot auteursrechtelijke claims waarvoor de Trendacademy geen aansprakelijkheid op zich neemt.
3. Het is niet toegestaan foto’s te maken of te filmen tijdens de lessen en trainingen.
4. Het werk van cursist dat in het bezit is van de Trendacademy blijft intellectueel eigendom van de cursist. De Trendacademy gebruikt het werk om de presentaties te beoordelen. De Trendacademy behoudt zich het recht voor samples uit presentaties –zoals bijvoorbeeld titelbladen of navigatie- in te zetten voor de lessen aan de volgende lichting cursisten. De Trendacademy maakt het werk niet openbaar en stelt het niet ter hand aan derden.

5. De eindpresentaties van de cursist worden alleen met zijn/ haar toestemming verspreid onder mede-cursisten. Bij het delen van eindpresentaties met mede-cursisten vrijwaart de cursist de Trendacademy van eventuele claims die hieruit voortkomen.


Artikel 7 Aanbod modules
1. De modules 1, 2 en 3 worden in een opeenvolgende reeks aangeboden en moeten ook in die volgorde gevolgd worden. De cursist kan zelf beslissen wanneer hij/ zij toe is aan de volgende module.
2. De cursist kan automatisch doorstromen naar de volgende module mits: hij/zij de voorgaande module voor aanvang van de volgende module met goed gevolg heeft afgesloten; er minimaal 7 deelnemers zijn voor de vervolgmodule.
3. Neemt de cursist een pauze na een module, dan attendeert de Trendacademy de cursist er op als er weer de mogelijkheid is om in te stappen. Indien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, worden de inschrijvingen afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Algemene voorwaarden ROZENBROOD Trendacademy – februari 2020