ALGEMENE VOORWAARDEN
Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden, zoals ze gedeponeerd zijn bij voorwaarden.net. Een printversie kunt u downloaden via de link onderaan de pagina.


ALGEMENE VOORWAARDEN ROZENBROOD Trendacademy

Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen op 17 maart 2020 en bijgewerkt op 3 mei 2024.


Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden:  De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

 

ROZENBROOD Trendacademy: ROZENBROOD Trendacademy, ingeschreven bij de KvK onder nummer 50296132. ROZENBROOD Trendacademy wordt hierna genoemd: de

Trendacademy

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen de Trendacademy en de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. De Opdrachtgever wordt hierna genoemd: de Cursist.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Trendacademy voor of ten behoeve van de Opdrachtgever (Cursist) heeft verricht.

Module: Het standaardprogramma van de Trendacademy, dat is opgedeeld in 3 afzonderlijke basismodules en 2 extra modulen.

Training: Alle maatwerk trainingsprogramma’s van de Trendacademy

Les: Alle extra activiteiten van de Trendacademy, waaronder ook die van ‘module plus’.

Bijeenkomst: Een programma dat deel uitmaakt van een module, training of les.

Artikel 2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen de Trendacademy en de Cursist, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met de Trendacademy, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Cursist, of van het bedrijf dat voor de Cursist betaalt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden de Trendacademy en de Cursist in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met de Trendacademy zijn overeengekomen.

6. Indien de Trendacademy niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Trendacademy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Alle aanbiedingen en/of offertes van de Trendacademy zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3. De Trendacademy kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Cursist, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is de Trendacademy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trendacademy anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Trendacademy niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

7. Aanbiedingen / kortingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst en inschrijving

1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Cursist aan de aanbieding en/of offerte van de Trendacademy. De aanvaarding geschiedt doordat de Cursist zich per e-mail inschrijft voor de Trendacademy.

2. De inschrijving bij de Trendacademy is definitief als er een intakegesprek heeft plaatsgevonden en de Cursist zich heeft ingeschreven per e-mail. Na de inschrijving, ontvangt de Cursist per e-mail een bevestiging van/zijn haar inschrijving van de Trendacademy.

3. Vanaf het moment van inschrijving, is de Cursist het bedrag verschuldigd. Pas bij het voldoen van de (voorschot)factuur voor de gekozen module(s) verzekert de Cursist zich van een plek in de gewenste module.


Artikel 5 Duur Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging en annulering Overeenkomst

1. De Trendacademy en de Cursist kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst per direct beëindigen.

2. Zowel de Trendacademy als de Cursist kan de Overeenkomst te allen tijde per direct eenzijdig opzeggen.

3. De Trendacademy heeft het recht om de Overeenkomst per direct te ontbinden wegens gewichtige redenen, zoals benoemd in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Bij annulering van de Overeenkomst door de Cursist is de datum van inschrijving bindend. Bij annulering tot 30 dagen voor de start van de module wordt € 100,00,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan de startdatum van de module betaalt de Cursist 100% van het bedrag van de module waarvoor u zich heeft ingeschreven, of van de eerste module indien de Cursist zich voor meerdere modules heeft ingeschreven. In overleg en indien er plaats beschikbaar is, kan de Cursist de betreffende module op een later moment volgen, maar deze beoordeling en uiteindelijke beslissing liggen uitsluitend bij de Trendacademy.

5. Annulering door de Cursist dient te geschieden door middel van een telefoongesprek met één van de partners van de Trendacademy. De bevestiging van de annulering wordt schriftelijk (via de e-mail) door de Trendacademy aan de Cursist meegedeeld.


Artikel 7 Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt de Trendacademy de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Trendacademy zal de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal de Trendacademy de Cursist hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, zal de Trendacademy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal de Trendacademy proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5. De Trendacademy zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Trendacademy kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Cursist en de Trendacademy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

1. De Trendacademy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De Trendacademy heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien de Trendacademy bepaalde werkzaamheden door derden laat verrichten, zijn die derden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen verrichte werkzaamheden en het resultaat.

4. De Trendacademy heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de Trendacademy het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Cursist niet wordt betaald, is de Trendacademy niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

6. De Cursist verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan de Trendacademy.

7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft de Trendacademy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Cursist.

Artikel 9 Aanwezigheid les

1. De Trendacademy verwacht dat de Cursist 100% aanwezig is bij de lessen.

2. Mocht de Cursist niet door eigen toedoen, maar bijvoorbeeld door overmacht, een les missen, dan kunnen de  docenten van de Trendacademy  eenmalig de les op hoofdlijnen met de cursist doornemen in een aparte afspraak. Voor het alsnog inhalen van een les bij afwezigheid door overmacht meer dan eens of afwezigheid niet door overmacht kan de Trendacademy kosten in rekening brengen.

3. Mocht de Cursist een belangrijke gastspreker missen, kan de Trendacademy de Cursist de mogelijkheid aanbieden om bij een andere groep aan te sluiten, mocht de gelegenheid van een andere groep zich voordoen.

4. Als de Cursist voorziet dat hij minder dan 60% aanwezig kan zijn bij de lessen, raadt de Trendacademy hem/haar af om aan de module te beginnen.

5. Bij een aanwezigheid van minder dan 60% behoudt de Trendacademy zich het recht voor de Cursist niet te laten deelnemen aan de eindpresentatie. De Trendacademy kan de Cursist in dit geval aanbieden om opnieuw in te stappen in een nieuwe module op hetzelfde niveau indien er plaats beschikbaar is (tegen administratiekosten), maar de Trendacademy is hiertoe niet verplicht.

6. Mocht de Cursist afwezig zijn op het moment waarop de eindpresentatie van de module is gepland, biedt de Trendacademy op een ander moment alsnog de gelegenheid de module af te sluiten. Afhankelijk van de situatie kan de Trendacademy hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10 Aanbod modules

1. De modules 1, 2 en 3 worden in een opeenvolgende reeks aangeboden en moeten ook in die volgorde gevolgd worden. De Cursist kan zelf beslissen wanneer hij/ zij toe is aan de volgende module.

2. De Cursist kan automatisch doorstromen naar de volgende module mits hij/zij de voorgaande module voor aanvang van de volgende module met goed gevolg heeft afgesloten en er voldoende deelnemers zijn voor de vervolgmodule, maar deze beoordeling en uiteindelijke beslissing liggen uitsluitend bij de Trendacademy.

3. Neemt de Cursist een pauze na een module, attendeert de Trendacademy de Cursist hem/haar op de mogelijkheid om weer in te stappen in een module. Indien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, worden de inschrijvingen afgehandeld op volgorde van binnenkomst

Artikel 11 Uitvoering cursus, les en module

1. De Trendacademy behoudt zich het recht om de cursus, training of les te annuleren bij onvoldoende belangstelling, dit ter beoordeling en beslissing van de Trendacademy. De Trendacademy stelt de cursist hiervan uiterlijk 1 week voor startdatum van de (eerste) bijeenkomst op de hoogte, evenals van de eerstvolgende mogelijkheid om desbetreffend programma te volgen

2. De Trendacademy behoudt zich het recht om een bijeenkomst te annuleren door ziekte van de docent of door calamiteiten. De Trendacademy zal er echter alles aan doen de bijeenkomst doorgang te laten vinden. Het programma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen.

3. Als de bijeenkomst wordt geannuleerd door de Trendacademy, wordt deze in overleg met de Cursist(en) opnieuw geagendeerd.

4. Als de module wordt geannuleerd door de Trendacademy, krijgt de Cursist het voor de module betaalde bedrag terug. Indien reeds voor de module is betaald, kan het bedrag worden gerestitueerd. Indien de Cursist ervoor kiest het bedrag te laten staan, blijft het betaalde tegoed 2 jaar geldig (zie hierover ook artikel 14 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden).


Artikel 12 Bedrag

1. Voor het deelnemen aan een bijeenkomst van de Trendacademy is de Cursist een bedrag verschuldigd. De vigerende bedragen staan vermeld bij de programma’s op de website van de Trendacademy. Het bedrag is in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. Het bedrag is exclusief extra kosten, zoals reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Het bedrag is inclusief lesboek module 1, samenvattende handout per les en regelmatige verdiepingsstof.

3. Indien niet uitdrukkelijk een bedrag is overeengekomen, zal het bedrag vastgesteld worden aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van de Trendacademy.

4. Van alle bijkomende kosten zal de Trendacademy tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Cursist opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Cursist kunnen worden berekend.

Artikel 13 Wijziging bedrag

1. Indien de Trendacademy bij het sluiten van de Overeenkomst een vast bedrag overeenkomt, dan is de Trendacademy gerechtigd tot verhoging van dit bedrag, ook wanneer dit bedrag oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien de Trendacademy het voornemen heeft het bedrag te wijzigen, stelt zij de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de verhoging van het bedrag plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Cursist de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Trendacademy rustende verplichting ingevolge de wet;

– De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

– De Trendacademy alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het bedrag wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

5. De Trendacademy zal de Cursist in geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. De Trendacademy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 14 Betaling

1. Betaling van het bedrag vindt plaats door middel van overmaking op een door de Trendacademy aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

2. Het verschuldigde bedrag moet minimaal 2 weken voor aanvang van de start van de (eerste) bijeenkomst voldaan zijn. Met de betaling reserveert de Cursist zijn/haar plek in het gekozen programma.

3. Bij het niet voldoen van de factuur behoudt de Trendacademy het recht voor de niet door betaling gereserveerde plek aan een andere Cursist beschikbaar te stellen. Bij het niet betalen van een eventuele tweede deelfactuur behoudt de Trendacademy zich voor de Cursist de toegang tot de bijeenkomsten te ontzeggen en/ of uit te sluiten van deelname aan de slotbijeenkomst waarin het certificaat verkregen wordt.

4. Een betaling in gedeelten is mogelijk. De Trendacademy zal in overleg met de Cursist een betalingsschema met uiterlijke betaaldata opstellen. Voor elke extra factuur, meer dan de maximaal 2 deelfacturen per module, die verstuurd moet worden, brengt de Trendacademy €15,- administratiekosten in rekening. Bij het niet nakomen van de afspraken behoudt de Trendacademy zich het recht voor de Cursist de toegang tot de Trendacademy te ontzeggen.

5. Indien voor meer dan 1 module betaald wordt en de Cursist niet meteen instapt bij de vervolgmodule(s), blijft het betaalde tegoed 2 jaar geldig. Daarna moet voor het volgen van de module het verschil met het dan vigerende tarief worden bij betaald. Eventueel niet gebruikte tegoeden worden niet gerestitueerd.

6. De Cursist is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Cursist, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Cursist is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Cursist zijn de vorderingen van de Trendacademy en de verplichtingen van de Cursist jegens de Trendacademy onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten

1. Indien de Cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cursist. In ieder geval is de Cursist incassokosten verschuldigd.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft de Trendacademy in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Cursist.

Artikel 16 Opschorting

1. De Cursist is verplicht aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten, verplichting om zijn/haar betalingsverplichting tijdig na te komen en is verplicht zich te houden aan de overige regels en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

2. Indien de Cursist een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft de Trendacademy het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

3. Voorts is de Trendacademy bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst de Trendacademy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Cursist de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Cursist bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Trendacademy kan worden gevergd.

4. De Trendacademy behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 17 Ontbinding

1. De Cursist is verplicht aanwezig te zijn bij de lessen, verplichting om zijn/haar betalingsverplichting tijdig na te komen en is verplicht zich te houden aan de overige regels en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

2. Indien de Cursist een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Trendacademy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

3. Voorts is de Trendacademy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst de Trendacademy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Cursist de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Door de vertraging aan de zijde van de Cursist niet langer van de Trendacademy kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Trendacademy kan worden gevergd;

– De Cursist, of het bedrijf dat voor de Cursist betaalt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

– De Cursist onder curatele wordt gesteld;

– De Cursist komt te overlijden.

4. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de Trendacademy op de Cursist onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Trendacademy de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is de Trendacademy niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

7. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Cursist, is de Cursist aansprakelijk voor de door de Trendacademy geleden schade en reeds gemaakte kosten.

Artikel 18 Overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan de Trendacademy of de Cursist worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Trendacademy geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Trendacademy niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door de Trendacademy in redelijkheid niet van de Cursist mag worden verlangd.

4. De Trendacademy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Trendacademy zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel de Trendacademy als de Cursist kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt de Trendacademy zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8. Indien de Trendacademy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Trendacademy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. De Trendacademy is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van de Trendacademy.

2. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

– Materiële schade aan de eigendommen van de Cursist;

– Redelijke kosten, die Cursist heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

– Redelijke kosten, die Cursist redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

– Redelijke kosten, die Cursist redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

3. De Trendacademy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Cursist.

4. De Trendacademy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Trendacademy is uitgegaan van door de Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Trendacademy kenbaar behoorde te zijn.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Trendacademy of haar leidinggevende ondergeschikten.

6. De Trendacademy is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

7. Indien de Trendacademy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Trendacademy beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door de Trendacademy aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Trendacademy overeenkomstig de verzekering draagt.

8. De Cursist dient de schade waarvoor de Trendacademy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan de Trendacademy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens de Trendacademy vervalt binnen 1 jaar nadat de Cursist bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20 Vrijwaring

1. De Cursist vrijwaart de Trendacademy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

2. Indien de Trendacademy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursist gehouden de Trendacademy zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Trendacademy en derden komen verder voor rekening en risico van de Cursist.


Artikel 21 Verjaringstermijn

1. Voor alle vorderingen jegens de Trendacademy en de door de Trendacademy (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 22 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

1. De Trendacademy behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Het lesmateriaal, de modellen en methodieken die gebruikt worden in de lessen en trainingen zijn intellectueel eigendom van de Trendacademy. De Cursist mag deze inzetten voor persoonlijk gebruik in het kader van de Trendacademy. Het is ten strengste verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trendacademy, lesmaterialen, handouts en dergelijke zoals verstrekt door de Trendacademy te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Bij openbaarmaking door de Cursist of door derden aan wie door de Cursist het werk ter hand is gesteld of die op een andere manier via de cursist in bezit van het werk zijn gekomen, kunnen de Trendacademy en andere rechthebbenden auteursrechtelijke claims indienen en een vergoeding eisen voor gederfde inkomsten.

3. De beelden en teksten in de presentaties, lezingen, rapporten, lessen en andere uitingen van het werk van de Trendacademy zijn auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking door of via de cursist kan leiden tot auteursrechtelijke claims waarvoor de Trendacademy geen aansprakelijkheid op zich neemt.

4. Gelet op het feit dat tijdens de lessen gebruik maakt van eigen materiaal, waar auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op berusten, is het de Cursist niet toegestaan om tijdens de lessen foto’s te maken en/of te filmen.

5. Het werk van Cursist dat in het bezit is van de Trendacademy blijft intellectueel eigendom van de Cursist. De Trendacademy gebruikt het werk om de presentaties te beoordelen. De Trendacademy behoudt zich het recht voor samples uit presentaties –zoals bijvoorbeeld titelbladen of navigatie- in te zetten voor de lessen aan de volgende lichting Cursisten. De Trendacademy maakt het werk niet openbaar en stelt het niet ter hand aan derden.

6. De eindpresentatie van de Cursist wordt alleen met zijn/haar toestemming verspreid onder medecursisten. Bij het delen van eindpresentaties met medecursisten vrijwaart de Cursist de Trendacademy van eventuele claims die hieruit voortkomen.

7. De Trendacademy behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 23 Geheimhouding

1. Zowel de Trendacademy als de Cursist zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24 Privacy

1. De Trendacademy handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

2. De gegevens en informatie die de Cursist aan de Trendacademy verstrekt, zal de Trendacademy zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. De Trendacademy zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

3. De Trendacademy mag de persoonsgegevens van de Cursist uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en/of het afhandelen van een klacht.

4. Het is de Trendacademy niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Cursist uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

5. De Cursist gaat akkoord dat de Trendacademy de Cursist voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Cursist niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Cursist dit kenbaar maken.

6. De Cursist heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

7. De Cursist is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 25 Cookies

1. Bij het bezoeken van de website kan de Trendacademy statistische gegevens van de bezoekers van de website verzamelen door middel van cookies.

2. De informatie die de Trendacademy verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.


Artikel 26 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. De Trendacademy heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

3. De Trendacademy zal de Cursist per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Cursist op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5. Indien de Cursist niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Cursist het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Trendacademy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Cursist zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. Geschillen tussen de Trendacademy en de Cursist zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 28 Vindplaats

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net.

Artikel 29 Vragen, opmerkingen en klachten

1. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, opmerkingen of klachten hebben over deze Algemene Voorwaarden, kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met:

 

ROZENBROOD Trendacademy

Djenny Brugmans | 06 30 29 86 87
Nanon Soeters | 06 51 21 61 77

office@rozenbrood.nl